Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Általános rendelkezések

Kéri Adrienn, mint adatkezelő, az általa üzemeltetett http://www.vendeghazketkerek.hu/ weboldal a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

Adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő: Kéri Adrienn
Székhelye: 5540 Szarvas, Somogyi Béla u. 9.
Email cím: vendeghazketkerek@gmail.com
Adószáma: 54993592-1-24

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a szállás foglalással kapcsolatos ügyfélérdeklődés keretében megvalósuló adatkezelésről. Az ügyfélérdeklődésre történő szállásfoglalás és kapcsolattartás az adatkezelés meghatározott célja. E cél teljesülése érdekében adatkezelőként (továbbiakban: Adatkezelő) jár el.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfélérdeklődés keretében megvalósuló minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Fogalmi meghatározások

Érintett: bármely jelen adatvédelmi tájékoztató alapján kezelt személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett döntésének önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Info tv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról vagy a helyébe lépő mindenkor hatályos törvény.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

    Alapelvek

Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kapcsolattartás céljából kezeli. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelés során Info.tv. és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az egyes alprogramok esetében az adatkezelési időtartam eltérhet, az adatkezelés pontos időtartama minden esetben az adott alprogramnál kifejtésre kerül.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintett személyével helyreállítható. Az Érintett személyével akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a.) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
b.) azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az Érintett személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulásának minden esetben megfelelő tájékoztatáson alapuló tájékozott belegyezésnek kell lennie.

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről (különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat). A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelőnek meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az Érintett felelőssége

Az Érintett szavatol azért, hogy az általa átadott személyes adatok valódiak. A hamis, meghamisított vagy téves adatszolgáltatás miatt keletkezett kárért a hamis, meghamisított vagy téves adatszolgáltatást nyújtó teljes felelősséggel tartozik.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérheti:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – kötelező adatkezelés esetét nem számítva – zárolását vagy törlését

Az Érintettnek jogában áll továbbá tiltakoznia az adatkezelés ellen. A tiltakozás az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Tájékoztatás: Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben van ilyen, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Önnek a kérelmét a jelen Tájékoztató 1.5 pontjában jelölt címe valamelyikére kell eljuttatni. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül közérthető formában – erre irányuló kérelem esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a naptári évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem terjesztett elő. Ellenkező esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Helyesbítés: Az Adatkezelő személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Amennyiben az Ön személyes adataiban változás következett be kérjük arról az Adatkezelőt a jelen Tájékoztató 1.5 pontjában foglalt címen haladéktalanul értesítse.

Zárolás: Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törlés: Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha (1) a kezelése jogellenes, (2) Ön kéri, (3) a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –, (4) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, (5) törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatkezelőnek az Ön adatainak a zárolására vagy törlésére irányuló kérelmének teljesítésére 25 nap áll a rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő kérelmét nem teljesíti 25 napon belül, írásban közli Önnel az elutasítás indokait.

Ön jogosult a személyes adatának kezelése ellen tiltakozni, ha
a) a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott volt az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat törli, vagy – amennyiben Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit – zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön az Adatkezelő tiltakozását illetően hozott döntésével nem ért egyet vagy az Adatkezelő nem tartja be a határidőt, akkor Ön a döntés kézhezvételétől vagy annak hiányában a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Szállásfoglalással kapcsolatos megkeresés

Kezelt adatok köre: név, lakcím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám, e-mail cím, valamint a megjegyzés rovatban közölt személyes információk.

Az adatkezelés célja: Szállásfoglalás és kapcsolattartás a szállásfoglalókkal.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.
A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő  a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
– a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
– a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
– a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Jogorvoslat

Mindenekelőtt, javasoljuk, hogy ha úgy érzi, hogy a személyes adatai nem megfelelően lettek kezelve, akkor – a kialakult helyzet leggyorsabb és legegyszerűbb orvoslása érdekében – jutassa el a sérelmét magában foglaló panaszát az Adatkezelő jelen elérhetőségére. Az Adatkezelő a panaszt a lehető legrövidebb határidőben, de legkésőbb 15 munkanap alatt kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, akkor az okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozó vesz igénybe, akkor felel az általa okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás idézte elő.

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelme vagy tiltakozása elutasítása, illetve jogainak megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. Amennyiben az Adatkezelő intézkedésével vagy annak elmaradásával nem ért egyet, az ellen, annak közlésétől vagy a közlésre nyitva álló határidő elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ön jogosult a bírósági jogérvényesítést a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu